Trygghet och trivsel

Mål
• alla barn ska uppleva att de går i en trygg förskola
• alla medarbetare i förskolan ska uppleva att de arbetar i en trygg förskola
• alla föräldrar ska uppleva att deras barn går i en trygg förskola.

Förskolan ska arbeta för att på bästa sätt lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Barnen ska gå i en förskola med en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet – ett bra klimat underlättar lärandet.

Arbetet med trygghet och trivsel ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, och återfinns bland annat i vår likabehandlingsplan. Arbetet följs upp och utvärderas via den årliga kvalitetsrapporten.

För mer information, se:
Torpets likabehandlingsplan