Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med barnens välmående, på ett sätt som engagerar hela barnet. Barnen lär sig med hela kroppen, de är fysiskt aktiva samtidigt som de behöver använda huvudet för att lösa kluriga problem. Här får barnen lära sig genom upplevelser och erfarenheter. Lärandet är samarbetsbaserat och bygger på att barnen arbetar i grupp där varje individ är en tillgång som stärker gruppen. Fantasins magiska kraft gör arbetet med äventyrspedagogik både spännande och roligt!

Syftet med äventyrspedagogik är att erbjuda ett spännande arbetssätt som:
• sätter kunskap och hälsa i centrum
• skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang
• tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn
• nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande
• ger kunskap inom olika kunskapsområden/ämnen
• lär barnen att arbeta och samarbeta på ett bra sätt i en grupp

Äventyrspedagogiken ska utveckla hälsa ur ett brett perspektiv:
• Rörelse och fysiska aktiviteter – fysisk hälsa
• Utomhusvistelse – fysisk hälsa
• Självkänslan stärks – psykisk hälsa
• Kamratrelationerna stärks – psykosocial hälsa
• Gruppens sammanhållning stärks – social hälsa

Äventyrspedagogiken är förankrad i Läroplanen för förskolan Lpfö18. Förskolans värdegrund är tydlig i äventyrspedagogiken där man tränar samarbete, stärker tillit och kamratrelationer, vilket skapar en mer harmonisk arbetsmiljö och har en förebyggande effekt mot mobbning och annan kränkande eller diskriminerande behandling.