Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med barnens välmående, på ett sätt som engagerar hela barnet. Barnen lär sig med hela kroppen, de är fysiskt aktiva samtidigt som de behöver använda huvudet för att lösa kluriga problem. Här får barnen lära sig genom upplevelser och erfarenheter. Lärandet är samarbetsbaserat och bygger på att barnen arbetar i grupp där varje individ är en tillgång som stärker gruppen. Fantasins magiska kraft gör arbetet med äventyrspedagogik både spännande och roligt!

Syftet med äventyrspedagogik är att erbjuda ett spännande arbetssätt som:
• sätter kunskap och hälsa i centrum
• skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang
• tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn
• nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande
• ger kunskap inom olika kunskapsområden/ämnen
• lär barnen att arbeta och samarbeta på ett bra sätt i en grupp

Äventyrspedagogiken ska utveckla hälsa ur ett brett perspektiv:
• Rörelse och fysiska aktiviteter – fysisk hälsa
• Utomhusvistelse – fysisk hälsa
• Självkänslan stärks – psykisk hälsa
• Kamratrelationerna stärks – psykosocial hälsa
• Gruppens sammanhållning stärks – social hälsa

Äventyrspedagogiken är förankrad i Läroplanen för förskolan Lpfö18. Förskolans värdegrund är tydlig i äventyrspedagogiken där man tränar samarbete, stärker tillit och kamratrelationer, vilket skapar en mer harmonisk arbetsmiljö och har en förebyggande effekt mot mobbning och annan kränkande eller diskriminerande behandling.

Hur vi arbetar med Äventyrspedagogiken på våra förskolor

Under våren och hösten har vi ett större sagoäventyr kopplat till våra prioriterade mål. Vi är då i Kulimulien vilket ligger i skogen där barnen får uppleva landet Kulimulien och får uppdrag att lösa av de sagofigurer som bor där. Dessa sagofigurer besöker även förskolan ibland och ger barnen uppdrag att lösa. Under vintern är det svårt för barnen att ta sig fram i Kulimulien då vi har mycket snö därför ligger dessa äventyr på höst och vår. 

Vid vår uteverksamhet arbetar barnen med olika kamratbanor där stationer byggs upp, oftast på vår utegård. Barnen samarbetar då i mindre grupper för att gemensamt klara uppgiften. Barnen arbetar här bla med att leda, följa instruktioner och att utveckla sitt samarbete.

Ofta när barnen är klara med stationerna vill barnen bygga egna som de testar med varandra. Detta har lett till mindre projekt där barnen först skapar en egen bana på papper för att sedan bygga upp banan på gården till sina kompisar och leda kamratbanan. Även kartläsning är ett moment som vi arbetar med inom äventyrspedagogiken. Många av de äldre barnen har stort intresse för kartläsning och har då i projekt fått skapa egna kartor där kompisarna får lösa uppgiften tillsammans på gården.

Under hela läsåret pågår även mindre sagoäventyr som våra maskotar håller i. Vi har tre maskotar ”Räven”, ”Haren” och ”Älgen” De dyker upp på förskolan och ger barnen olika uppdrag att lösa vilket barnen sedan får återge hur de löst till nästa besök. Det är allt från Konflikthantering, Naturvetenskap, Matematik, Rörelse och dans mm. (Dessa ingår inte i själva äventyrspedagogiken) Men barnen älskar dessa maskotar och längtar efter deras bus och äventyr som de hittar på. Allt är kopplat till våra prioriterade mål och dagssituationer som kan uppstå.