Kvalitetssäkring

Förskolans kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i en verksamhetsplan som är relaterad till nationella och av läroplanens uppsatta mål för förskolan.

Kvalitetssäkring uppnås genom:

Utvärdering, uppföljning och analys vilket sker systematiskt i form av diskussioner kring vårt underlag för våra projektarbeten. Det är vårt underlag för verksamhetens kvalitets och utvecklingsarbete.

• Dokumentation och reflektion
• Avdelningsplanering, gemensam reflektion, nätverk, personalmöten och planeringsdagar.
• Utvecklingssamtal.
• Kompetensutveckling
• Förskolan har upprättat handlingsplaner för barnsäkerhet och likabehandlingsplan.
• Förskolan utför egenkontroll i systematiskt brandskydd, egenkontroll i miljö och livsmedelshantering.

Genom erfarenhet att arbeta tillsammans, systematiskt dokumentera och utvärdera den
fortlöpande verksamheten skapar förutsättningar till ett levande kvalitets- och utvecklingsarbete