Pedagogisk idé

Tillsammans
Hos oss ska alla känna sig trygga och välkomna. Här sker ett gemensamt lärande där barn, medarbetare och föräldrar är delaktiga. Vi ska ha roligt tillsammans och lärandet ska vara lustfyllt. Vi lägger stort värde i att alla känner att man duger som man är och ser olikheter som en tillgång.

Vår verksamhetsidé
Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken, som egentligen är ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen och dess vilja att lära. Vi sätter barnet och dess lärande i centrum. Vi erbjuder en mångfald av skapande verksamhet som ger barnet möjlighet att med alla sina sinnen utforska, uppleva och upptäcka sin omvärld och på så sätt hitta sin egen väg till kunskap.

Genom att vara tillåtande och vaksam, men ständigt närvarande, stimulerar vi barnets intresse och nyfikenhet. Vi arbetar i 4 mindre grupper för att ge barnen den uppmärksamhet och det talutrymme som behövs. Med vårt förhållningssätt ger vi barnen självkänsla, tillit till vuxna och en trygg grund för deras forsatta lärande.

Vi arbetar med äventyrspedagogik där vi använder oss av fantasi från barnen och sagornas värld, de estetiska inriktningarna, samt vår närmiljö på gården och i skogen. Äventyrspedagogiken har ett förhållningssätt där språk, naturvetenskap och vår miljöplan ligger i fokus.

Vi lägger även stor vikt vid barnets upplevelser som berör vårt närområde, som Biblioteket, Teknikens hus, och andra verksamheter som tillhandahåller passande evenemang för barnen.

Den kompetenta pedagogen
Vi utgår från varje barns behov och skapar en förskola för alla. Hos oss finns det medvetna, engagerade och medupptäckande pedagoger. Vår ambition är att våga prova nya saker och släppa på de fasta ramarna. Barnen ska få förutsättningar att påverka verksamhetens innehåll genom att vi tar vara på barnens intressen och funderingar.

Barn kan
Barn utvecklas och lär genom lek. Vi ser kompetens hos varje barn. Vi arbetar för att stärka barns självkänsla, de ska våga prova och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi uppmuntrar barnen att lära av varandra och vilja att utvecklas tillsammans.

Inbjudande lärmiljöer
En utmanande pedagogisk miljö är viktig både inne och ute. Den ska skapa förutsättningar för lek och rörelse. Olika lärmiljöer ska väcka barns tankar, idéer och nyfikenhet. De ska ha roligt och var aktiva för att komma vidare i sitt kunskapssökande. Inbjudande lärmiljöer ger förutsättningar till utveckling och ett lustfyllt lärande. Vi tar tillvara och förstärker barns meningsskapande.

Pedagogisk dokumentation
Vi synliggör barngruppens utveckling och lärande genom dokumentation. Även barnen är med och dokumenterar med hjälp av Ipad där de filmar och fotar. Verksamheten byggs vidare utifrån reflektion, utvärdering och uppföljning. Vi anser att processen är viktigare än målet.