Verksamhetsidé och vision

Att bedriva en kvalificerad förskoleverksamhet även på Kronans Äventyrsförskola i syfte att utveckla barnens trygghet, nyfikenhet, samspel och barnens kreaktiva förmågor utifrån Lpfö 18. Vi ska se till att barnen ska känna trygghet och tillit till personalen och miljön på förskolan genom att ha långa inskolningar där barnets anknytning är i fokus, vi är alltid nära barnen i verksamheten. Vår verksamhet ska bygga på ledorden Trygghet-Nyfikenhet-Samspel. När barnen är trygga på förskolan blir de nyfikna och börjar samspela. Vi ska använda oss av ett professionellt förhållningssätt genom att vara goda förebilder. Vi kommer lägga stor vikt på bemötande mellan barn och vuxna vid den dagliga kontakten. Vi bedriver en mycket bra och omtyckt verksamhet på Torpets förskola vilket vi självklart kommer att fortsätta med på Kronans Äventyrsförskola. Barn och vårdnadshavare är mycket nöjda över vår verksamhet enligt enkätundersökningar, samråd, föräldramöten och vad barnen uppvisar och uttrycker hemma.

Vi är i dag en certifierad Äventyrsförskola på Torpets förskola i Antnäs, vi arbetar utifrån äventyrspedagogiken där barnen lär tillsammans med hela sin kropp och knopp, då äventyrspedagogiken är en upplevelsebaserad lära som bygger på samarbete. Alla är delaktiga och har en uppgift. Vi använder oss dagligen av vår närmiljö i skog och mark. Vi vill väcka barnens intresse till natur och miljö, att vi värnar om varandra och allt runt omkring oss. Stor del av vår verksamhet på Torpets Äventyrsförskola bedrivs utomhus och det kommer vi att fortsätta med på Kronans Äventyrsförskola. Detta främjar rörelsebehovet och hälsan hos barnen. De aktiviteter och projekt vi gör tillsammans med barnen ska ha utgångspunkt i äventyr, saga och fantasi. Detta då vi sett att det fångar barnens intresse till kunskapsinhämtande, främjar barnens kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Det stärker barnens självkänsla, självförtroende och deras förmåga att samarbeta i grupp. Lärandet ska ske integrerat i verksamheten som helhet, både i det vardagliga och i de planerade aktiviteterna.

All personal på Kronans Äventyrsförskola kommer att utbildas av Sven-Gunnar Furmark, utvecklare av Äventyrspedagogik i Sverige, Luleå Universitet. Personalen kommer även att utvecklas i att arbeta med digitalisering integrerat i äventyrspedagogiken. Vår pedagogiska profil kommer att vara Äventyrspedagogik men vi kommer även ta inspiration av Reggio Emilias synsätt.