Torpets värdegrund

• Verksamheten på förskolan skall bygga på Läroplanens intention för barnens inflytande och utgå från deras intressen och behov.

• Verksamheten på förskolan skall bedrivas i demokratiska former och präglas av ansvarskänsla, solidaritet och tolerans.

• I förskolan skall alla vuxna se varje individs möjligheter och engagera sig i samspel med enskilda barn/vuxna och barn/vuxna i grupp.

• Alla på förskolan skall visa respekt för alla barn och vuxna de möter i förskolan genom ett öppet och välkomnande bemötande.

• Alla på förskolan skall verka för en respektfull kommunikation

• Ingen på förskolan skall utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning, egen sexuell läggning eller någon anhörig.

• Alla på förskolan skall känna sig sedda och bekräftade

• Alla på förskolan skall ta ansvar för och respektera vår gemensamma miljö.

• Omsorg, välbefinnande, trygghet, lärande och ett tillåtande och lustfyllt klimat skall prägla vår förskolan.