Pedagogisk dokumentation

Mål

Lpfö 98 reviderad 2010

Arbetslaget ska:
• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

• dokumentera, följa upp och analysera

• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Att fånga lärandet

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation vill vi ta tillvara och tydliggöra barnens lärandeprocess. Dokumentationen ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling, gör föräldrarna delaktiga i sitt barns vardag på förskolan och inbjuder till återberättande och reflektion tillsammans med barnen.

Genom väggillustrationer, Torpets facebooksida, barnens blogg och egna filmer görs vår verksamhet synlig och barnen får många tillfällen att återuppleva och reflektera över de minnen vi samlat på bild.

Vi stärker barnens självkänsla och tron på sig själva och sin förmåga genom att synliggöra deras lärprocesser. Genom att betrakta fotografier som pedagoger eller barnen själva tagit kan vi tolka och upptäcka hur barn lär och utvecklas tillsammans.

De äldre barnen dokumenterar även varandras lärandeprocesser genom att filma med Ipad. De redigerar sin film i Imovie och återupplever och reflekterar över sitt arbete tillsammans när de ser filmen på bioduken.