Mål och styrdokument

För att säkerställa en god kvalitet i de svenska förskolorna finns ett antal dokument som styr förskolans verksamhet, så kallade styrdokument.

Nationella styrdokument:
Läroplan för förskolan 98- Reviderad 2010, Skolverket
Förskolan är till för ditt barn – skolverket
Broschyren “Förskolan är till för ditt barn” riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. Broschyren är översatt till en rad olika språk. Förskolan är till för ditt barn.

Småbarnens egen läroplan – tolkning av Lpfö 98/10 med inriktning mot de små barnen.
Författare: Camilla Carlberg, Ann Granberg, Helena Lindfors, 2013”

Författarna har med stort engagemang lyckats med att tolka Förskolans läroplan 98/10 så att den passar arbetet med de allra yngsta barnen 1-3 år. Med utgångspunkt från gedigna erfarenheter belyser författarna läroplanens olika delar utifrån de yngsta barnens perspektiv.