Mål och styrdokument

För att säkerställa en god kvalitet i de svenska förskolorna finns ett antal dokument som styr förskolans verksamhet, så kallade styrdokument.

Nationella styrdokument:
Läroplan för förskolan 2018, Skolverket
Förskolan är till för ditt barn – skolverket
Broschyren ”Förskolan är till för ditt barn” riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. Broschyren är översatt till en rad olika språk. Förskolan är till för ditt barn.

Småbarnens egen läroplan – tolkning av Lpfö18 med inriktning mot de små barnen.
Författare: Camilla Carlberg, Ann Granberg, Helena Lindfors. Liberi förlag

Författarna lyfter på ett engagerat sätt de yngsta barnens behov. Pedagogiskt och inspirerande för de fram hur läroplanen kan anpassas till 1-3-åringarnas behov. De utgår från forskningen om vad som har mest betydelse för just de yngsta barnens utveckling och lärande.
Gunilla Niss, förskolepsykolog