Förskolechefens vision

Jag heter Desirée Edmundsson och är förskolechef för Torpets förskola. Jag arbetar även i barngrupp, 65 procent i veckan. Det är fantastiskt stimulerande och lärorikt att få ta del av båda dessa utvecklande och berikande världar. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Lpfö 98/10

Min vision och mitt mål för Torpets förskola är att ALLA, små som stora ska känna att de är värdefulla och viktiga i vår verksamhet. Hos oss ska alla barn, föräldrar, och personal vara DELAKTIGA så att vi tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna till våra barn. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet hos oss. Jag vill att alla barn ska få INSPIRATION, känna GLÄDJE och LUST när de prövar sig fram i sin individuella utveckling med vår fantastiska personal.

Jag strävar efter att Reggio Emilias pedagogiska filosofi ska vara vår grund där barnen får vara delaktiga i sin läroprocess. De får lära sig genom att använda alla sina sinnen utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. Barnen måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig i sitt lärande och utforskande av världen. Vi i personalen lyssnar in och utmanar barnet i sin utveckling.

Jag har en stark tilltro till äventyrspedagogik. Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med hälsoarbetet, på ett sätt som engagerar hela människan. Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt som sätter kunskap och hälsa i centrum, skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang. Äventyrspedagogiken tar upp existentiella frågor och nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande. From hösten 2016 kommer vår planering att genomsyras i sin helhet av äventyrspedagogik då utbildad personal för detta finns på plats. Skogslivet då vi tillbringar hela dagar i skogen tillsammans är helt fantastiskt utvecklande, allt från motorik till kunskapsinhämtande via barnens egna forskande i dialog med pedagog. De får en naturlig omtanke att värna om naturen och vår miljö. En av de mest utvecklande och kreativa lekplatser vi har! Jag vill förutom att barnen får vistas i skog och mark, att de ska få många tillfällen att uppleva vår närmiljö och kultur via våra upplevelseresor.

Mitt mål är även att vi ska vara en förskola som går hand i hand med utveckling. Vi ska ständigt utvecklas och förbättras. Därför utvärderar och prövar vi många nya sätt för att hela tiden hitta bättre vägar att nå barnen i sin utveckling. Vi fotar, filmar, dokumenterar och reflekterar tillsammans för att försäkra oss om att de vi erbjuder barnen leder till utveckling och lärande. Ser vi att något inte tillför barnets utveckling, prövar vi andra sätt, observerar och utvärderar igen för att ständigt bli bättre på att nå det individuella barnet i sin utveckling.

Jag ser fram emot rektorsutbildningen till hösten då jag får den kunskap och insikt men även ett nätverk som krävs för att på bästa sätt kunna ge personal och barn de bästa förutsättningarna som ledare på Torpets förskola.

Med vänliga hälsningar
Desirée Edmundsson

Dessan_ny