Verksamhet

Språk

Språkutveckling

Mål

Lpfö 98 reviderad 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Hur uppfyller vi vårt uppdrag?

Vi arbetar medvetet i alla situationer med språkinlärning. Vi ger barnen möjlighet att utveckla och berika sitt språk framför allt genom lek och samtal men även genom sagor, sång, rim och, ramsor. Vi utgår från bilder och föremål vid samlingar med hjälp av språkpåsar vilket ger barnen en mer visuell uppfattning av språkets innehåll och betydelse.

Vår grund är att vi vuxna använder alla situationer i vardagen som lärtillfällen för att på så sätt ge barnen goda förutsättningar för ett rikt språk. Vårt arbete med språkutvecklingen startar redan innan barnen har ett talspråk.

När barnen är 3–6 år kompletteras språkstödet ytterligare genom att vi jobbar vidare med meningsuppbyggnad, ordförståelse, begrepp och språkets symboler. Även matematikbegrepp har sin grund i vardagen och dessa begrepp används i alla vardagssituationer ex. fri lek, av-påklädning, måltider, grupp- och projektarbeten. Vid projektarbeten arbetar de äldre barnen med hypoteser, frågeställningar och resultat, att argumentera för sin sak och att dokumentera med hjälp av Ipads och skrift.

Vi har även riktad språkträning enskilt och i grupp för de barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Vi tycker det är viktigt för barnet att kunna göra sig förstådd, kunna uttrycka sina känslor, tankar och reflektera över sina handlingar. Genom att arbeta med språkinlärning minskar vi barnets känsla av misslyckande.

Dagligen läser vi för alla barn, enskilt eller i grupp, där vi studerar bilder och innehåll. Barnen tränar på att återge bokens handling utifrån sin kunskapsnivå.

Vi arbetar medvetet att ge både pojkar och flickor samma möjlighet att uttrycka sig språkligt. Att arbeta utifrån ett genusperspektiv handlar för oss om att behandla individer på ett individuellt sätt oavsett kön.