Naturkunskap/teknik

Naturkunskap och Teknik

Mål

Lpfö 98 reviderad 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Hur uppfyller vi vårt uppdrag?

I förskolan lär sig barnen naturvetenskap och teknik genom lek, aktivitet och projektarbete. Teknik på förskolan handlar om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den begriplig för barnen. Läraren i förskolan är inspiratör och medforskare i barns lek och aktivitet. Vi pedagoger vill väcka barns intresse och nyfikenhet för att själva undersöka och utforska. Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Barnen ges möjligheter till att lära sig att beskriva, mäta, jämföra samt upptäcka likheter och skillnader. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process. Naturvetenskap och teknik ska kännas som ett naturligt inslag i vardagen.

• Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i.

• Att utgå från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp.

• Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa.

• Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem.

För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan. Att som barn få bekanta sig med de vetenskapliga orden, likväl som att kunna det på sitt vardagsspråk underlättar för framtiden i skolan då orden kommer att kännas som ett naturligt inslag i barnens vardag.