Verksamhet

Matematik

Matematik

Mål

Lpfö 98 reviderad 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Hur uppfyller vi vårt uppdrag?

Matematik skall vara roligt och lustfyllt. Varje dag använder vi oss av matematik i vardagen dvs. i leken och i andra aktiviteter i verksamheten.

Vi har matematiklådor som successivt utvecklas där vi använder oss av de matematiska symbolerna och siffrorna, men matematik och språk tränas också i vardagen på förskolan. När vi samtalar, sjunger och läser kommer matematiska begrepp in i språket. Vi tränar bland annat begrepp som på, över, under, bakom, framför. Vi räknar antal, sorterar, benämner färger och former. När vi har aktiviteter där vi ritar, målar, klipper, spelar spel med barnen, tränar turtagande för vi in det matematiska tänkandet.

Vi använder oss av matematiska begrepp även i utemiljön. Vi samlar naturmaterial som vi räknar, sorterar, mäter och experimenterar med. Vi klättrar på höga stenar, låga stenar och benämner olika begrepp.

Vi pedagoger deltar i barnens leksituationer där vi lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Vi försöker att ge barnen utmaningar genom att sätta ord och begrepp på det som de ännu inte fullt behärskar. Vi bekräftar även barnens matematiska termer och tankegångar genom att benämna de verkliga matematiska begreppen. ex. jämförelse mellan trekant och triangel. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och matematiska kunskaper. Vi lär oss av barnen och kan på så vis ge dem nya utmaningar i deras utveckling.